Κύριο περιεχόμενο

1. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Μέτρο

Μελέτες  Επιδοτούμενων Μέτρων  2014-2020

1

Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης

2

Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση

3

Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

4

Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού  (Σχέδια Βελτίωσης- Μεταποιήση)

5

Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που επλήγη  από φυσικές καταστροφές και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων

6

Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων  (Νέοι Αγρότες)

7

Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές

8

Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών

9

Σύσταση Ομάδων & Οργανώσεων Παραγωγών

10

Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα

11

Βιολογική γεωργία – κτηνοτροφία

12

Ενισχύσεις στο πλαίσιο του δικτύου NATURA 2000 και της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα

13

Ενισχύσεις περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα

14

Καλή μεταχείριση ζώων

16

Συνεργασία

17

Διαχείριση κινδύνων

19

Στήριξης τοπικής ανάπτυξης – LEADER

2. ΟΣΔΕ

3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

4. ΚΤΕΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ

5. ΕΣΠΑ

6. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ-LEADER